કે. આર. દેસાઈ આર્ટ્સ & કોમર્સ કૉલેજ‚ ઝાલોદ                     

ગુજરાત યુનિવર્સીટી દક્ષિણ વિભાગ ૧

યુવક મહોત્સવ ‘રંગતરંગ ૨૦૧૬’

સમય પત્રક

તારીખ સ્પર્ધા સમય સ્થળ
૨૧/૦૯/૨૦૧૬ (One Act Play)

એકાંકી

બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યાથી કોલેજ સ્ટેજ ગ્રાઉન્ડ
       
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Registration

રજીસ્ટ્રેશન

સવારે ૮:૦૦ થી ૯:૩૦ કોલેજ કેન્ટીન રૂમ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Marchpast

માર્ચપાસ્ટ

સવારે૧૦:૦૦ કલાકે મુખ્ય સ્ટેજ ગ્રાઉન્ડ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Inauguration Ceremony

ઉદ્ઘાટન સમારંભ

સવારે ૧૦:૩૦ થી ૧૨.૦૦ મુખ્ય સ્ટેજ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ (Folk Dance)

લોક નૃત્ય

બપોરે ૧૨:૩૦ મુખ્ય સ્ટેજ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ (Classical Dance) શાસ્ત્રીય નૃત્ય સાંજે ૬:૦૦ મુખ્ય સ્ટેજ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ (Skit)

સ્કીટ

સાંજે ૭:૩૦ મુખ્ય સ્ટેજ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Western  Vocal (Solo)

પાશ્ચાત્ય કંઠય સંગીત

બપોરે ૧૨:૩૦ કોલેજ  હોલ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ (Western Group Song)

પાશ્ચાત્ય સમૂહ ગાન

૧:૦૦ થી કોલેજ  હોલ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Classical Vocal (solo)

શાસ્ત્રીય એકલ કંઠ્ય સંગીત

Classical Instrumental(solo) p

શાસ્ત્રીય એકલ વાદ્ય સંગીત  (તાલ વાદ્ય)

Classical Instrumental(solo) NP

શાસ્ત્રીય એકલ વાદ્ય સંગીત  (બિનતાલ)

૧૨:૩૦ કોલેજ સ્ટેજ ગ્રાઉન્ડ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Folk Orchestra

લોક વાદ્ય સમૂહ

૧:૩૦ થી કોલેજ સ્ટેજ ગ્રાઉન્ડ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Light vocal

હળવું કંઠય સંગીત

૧:૩૦ થી કોલેજ સ્ટેજ ગ્રાઉન્ડ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Group Song (Indian)

સમૂહ ગાન (ભારતીય)

૫:૩૦ થી કોલેજ સ્ટેજ ગ્રાઉન્ડ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ (Quiz) Written Test

કિવઝ લેખિત પરીક્ષા

૧૨:૩૦ રૂમ ન. ૮ (પહેલો માળ) કોલેજ મુખ્ય ભવન
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ (Quiz) Final oral Round

કિવઝ મૌખિક રાઉન્ડ

૩:૩૦ થી કોલેજ હોલ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ વક્ર્તૃત્વ    (Elocution) ૧૨.૩૦ થી બી.એડ. હોલ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ સમૂહ ચર્ચા (Debate) ૩.૩૦ થી બી.એડ. હોલ
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ (On the Spot Painting)

ઓન ધ સ્પોટ પેઈંટિંગ

૧૨:૩૦ થી રૂમ  ન.  ૧૪ & ૧૫ (બીજો માળ ‚  કોલેજ મુખ્ય ભવન)
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Clay Modelling

કલે મોડલિંગ

 

૧૨:૩૦ થી રૂમ  ન.  ૧૬

(બીજો માળ ‚  કોલેજ મુખ્ય ભવન)

૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Rangoli

રંગોલી

૧૨.૩૦ થી રૂમ  ન. ૧૮ & ૧૯

(બીજો માળ ‚  કોલેજ મુખ્ય ભવન)

૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Collage

કોલાજ

૧૨:૩૦ થી રૂમ  ન.  . ૧ (ગ્રંથાલયની ઉપર)
૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Poster Making

પોસ્ટર મેકિંગ

૧૨.૩૦ થી રૂમ  ન. ૨

(ગ્રંથાલયની ઉપર)

૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Cartooning

કાર્ટુનિંગ

૧૨.૩૦ થી રૂમ  ન.  ૩

(ગ્રંથાલયની ઉપર)

૨૨/૦૯/૨૦૧૬ Spot Photography

સ્પોટ ફોટોગ્રાફી

૧૨:૩૦ થી  
       
૨૩/૦૯/૨૦૧૬ Mime

માઈમ

૯:૦૦ કલાકે મુખ્ય સ્ટેજ
૨૩/૦૯/૨૦૧૬ mimicry

મીમીક્રી

After Mime મુખ્ય સ્ટેજ